دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
23/11/2010 Mazvita [sn] Mazvita تلفظ 0 رأی
23/11/2010 chiedza [sn] chiedza تلفظ 0 رأی
23/11/2010 chikomborero [sn] chikomborero تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Munashe [sn] Munashe تلفظ 0 رأی
23/11/2010 beche [sn] beche تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Mboro [sn] Mboro تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Marwadzo [sn] Marwadzo تلفظ 0 رأی
23/11/2010 Mhoro [sn] Mhoro تلفظ 0 رأی