دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2010 Scoglio dello Scorzone [it] Scoglio dello Scorzone تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2010 abbasta [it] abbasta تلفظ 0 رأی
12/09/2010 Zanetti [it] Zanetti تلفظ 0 رأی
12/09/2010 spezzati [it] spezzati تلفظ 0 رأی
12/09/2010 moscato di Scanzo [it] moscato di Scanzo تلفظ 0 رأی
12/09/2010 contestualizzare [it] contestualizzare تلفظ 0 رأی
12/09/2010 esiziale [it] esiziale تلفظ 0 رأی
12/09/2010 pregnanza [it] pregnanza تلفظ 0 رأی
12/09/2010 preconizzare [it] preconizzare تلفظ 0 رأی
12/09/2010 Ciraolo [it] Ciraolo تلفظ 0 رأی
12/09/2010 sputacchiare [it] sputacchiare تلفظ 0 رأی
12/09/2010 confidare [it] confidare تلفظ 0 رأی
12/09/2010 assonanza [it] assonanza تلفظ 0 رأی
12/09/2010 sovvenzionare [it] sovvenzionare تلفظ 0 رأی
12/09/2010 sponsorizzare [it] sponsorizzare تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2010 fidelizzare [it] fidelizzare تلفظ 0 رأی
12/09/2010 comburente [it] comburente تلفظ 0 رأی
12/09/2010 solstizio [it] solstizio تلفظ 0 رأی
12/09/2010 succhiotto [it] succhiotto تلفظ 0 رأی
12/09/2010 trotto [it] trotto تلفظ 0 رأی
12/09/2010 Zanotti [it] Zanotti تلفظ 0 رأی
12/09/2010 Mizano [it] Mizano تلفظ 0 رأی
12/09/2010 Flamini [it] Flamini تلفظ 0 رأی
12/09/2010 lenzuola [it] lenzuola تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2010 gomma americana [it] gomma americana تلفظ 0 رأی
12/09/2010 stuzzicadenti [it] stuzzicadenti تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2010 tessera [it] tessera تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/09/2010 preterintenzionale [it] preterintenzionale تلفظ 0 رأی
12/09/2010 freccia di direzione [it] freccia di direzione تلفظ 0 رأی
12/09/2010 aizzare [it] aizzare تلفظ 0 رأی