دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2010 acqua regia [it] acqua regia تلفظ 0 رأی
12/09/2010 Acida [it] Acida تلفظ 0 رأی
12/09/2010 acculare [it] acculare تلفظ 0 رأی
12/09/2010 accessorio [it] accessorio تلفظ 0 رأی
12/09/2010 accidentali [it] accidentali تلفظ 0 رأی
12/09/2010 aghiforme [it] aghiforme تلفظ 0 رأی
12/09/2010 aggregato [it] aggregato تلفظ 0 رأی
12/09/2010 biassiche [it] biassiche تلفظ 0 رأی
12/09/2010 bifase [it] bifase تلفظ 0 رأی
12/09/2010 birifrangenza [it] birifrangenza تلفظ 0 رأی
12/09/2010 bitume [it] bitume تلفظ 0 رأی
12/09/2010 blasto [it] blasto تلفظ 0 رأی
12/09/2010 botrioidale [it] botrioidale تلفظ 0 رأی
12/09/2010 brillantezza [it] brillantezza تلفظ 0 رأی
12/09/2010 calcare [it] calcare تلفظ 0 رأی
12/09/2010 cangianza [it] cangianza تلفظ 0 رأی
12/09/2010 cappellaccio [it] cappellaccio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2010 carbonato [it] carbonato تلفظ 0 رأی
12/09/2010 castone [it] castone تلفظ 0 رأی
12/09/2010 catalizzatore [it] catalizzatore تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2010 catione [it] catione تلفظ 0 رأی
12/09/2010 catodici [it] catodici تلفظ 0 رأی
12/09/2010 catodoluminescenza [it] catodoluminescenza تلفظ 0 رأی
12/09/2010 ceramica [it] ceramica تلفظ 0 رأی
12/09/2010 chiarezza [it] chiarezza تلفظ 0 رأی
12/09/2010 chimismo [it] chimismo تلفظ 0 رأی
12/09/2010 ciclosilicati [it] ciclosilicati تلفظ 0 رأی
12/09/2010 ciclotrone [it] ciclotrone تلفظ 0 رأی
12/09/2010 clasto [it] clasto تلفظ 0 رأی
12/09/2010 colloforme [it] colloforme تلفظ 0 رأی