دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/05/2012 calcolo tensoriale [it] calcolo tensoriale تلفظ 0 رأی
10/05/2012 decreto Milleproroghe [it] decreto Milleproroghe تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/05/2012 agente estinguente [it] agente estinguente تلفظ 0 رأی
10/05/2012 elettromiografia [it] elettromiografia تلفظ 0 رأی
10/05/2012 dorsalgia [it] dorsalgia تلفظ 0 رأی
10/05/2012 scemenzaio [it] scemenzaio تلفظ 0 رأی
10/05/2012 sovraspinato [it] sovraspinato تلفظ 0 رأی
10/05/2012 a scanso di equivoci [it] a scanso di equivoci تلفظ 0 رأی
10/05/2012 cane sciolto [it] cane sciolto تلفظ 0 رأی
10/05/2012 a rigore [it] a rigore تلفظ 0 رأی
10/05/2012 armato fino ai denti [it] armato fino ai denti تلفظ 0 رأی
10/05/2012 stuzzicheria [it] stuzzicheria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/05/2012 al dettaglio [it] al dettaglio تلفظ 0 رأی
10/05/2012 stuzzicamento [it] stuzzicamento تلفظ 0 رأی
10/05/2012 sano come un pesce [it] sano come un pesce تلفظ 0 رأی
10/05/2012 popolaresco [it] popolaresco تلفظ 0 رأی
15/12/2011 Andalusia [it] Andalusia تلفظ 0 رأی
15/12/2011 vino nobile [it] vino nobile تلفظ 0 رأی
15/12/2011 Gaetano Maria Schiassi [it] Gaetano Maria Schiassi تلفظ 0 رأی
15/12/2011 Origlia [it] Origlia تلفظ 0 رأی
15/12/2011 Muzzio [it] Muzzio تلفظ 0 رأی
15/12/2011 Patroclo [it] Patroclo تلفظ 0 رأی
15/12/2011 Prometeo [it] Prometeo تلفظ 0 رأی
15/12/2011 Andromaca [it] Andromaca تلفظ 0 رأی
15/12/2011 Potala [it] Potala تلفظ 0 رأی
15/12/2011 Banco Popolare [it] Banco Popolare تلفظ 0 رأی
15/12/2011 UBI Banca [it] UBI Banca تلفظ 0 رأی
15/12/2011 Banca Lombarda e Piemontese [it] Banca Lombarda e Piemontese تلفظ 0 رأی
15/12/2011 Banca Popolare di Milano [it] Banca Popolare di Milano تلفظ 0 رأی
15/12/2011 UniCredit S.p.A. [it] UniCredit S.p.A. تلفظ 0 رأی