دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/01/2017 donnola [it] donnola تلفظ 0 رأی
21/10/2015 a destra [it] a destra تلفظ 0 رأی
23/05/2015 valigie [it] valigie تلفظ 1 رأی
11/06/2014 termino [it] termino تلفظ 0 رأی
16/11/2012 dizionario [it] dizionario تلفظ 2 رأی
16/11/2012 casomai [it] casomai تلفظ 2 رأی
16/11/2012 pubblicitari [it] pubblicitari تلفظ 1 رأی
16/11/2012 arrosti [it] arrosti تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
16/11/2012 trentacinque [it] trentacinque تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/11/2012 cassino [it] cassino تلفظ 0 رأی
16/11/2012 unisce [it] unisce تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2012 aspirabriciole [it] aspirabriciole تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2012 bagna cauda [it] bagna cauda تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2012 conoscono [it] conoscono تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/11/2012 messaggi [it] messaggi تلفظ 0 رأی
16/11/2012 giallorosso [it] giallorosso تلفظ 0 رأی
20/10/2012 preferisco [it] preferisco تلفظ 2 رأی
10/05/2012 a tempo determinato [it] a tempo determinato تلفظ 0 رأی
10/05/2012 monte premi [it] monte premi تلفظ 0 رأی
10/05/2012 frangivento [it] frangivento تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/05/2012 sgranato [it] sgranato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/05/2012 mandola [it] mandola تلفظ 0 رأی
10/05/2012 pastafrolla [it] pastafrolla تلفظ 0 رأی
10/05/2012 lamaismo [it] lamaismo تلفظ 0 رأی
10/05/2012 numero civico [it] numero civico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/05/2012 uccel di bosco [it] uccel di bosco تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/05/2012 ad libitum [it] ad libitum تلفظ 1 رأی
10/05/2012 Gregorio Ricci-Curbastro [it] Gregorio Ricci-Curbastro تلفظ 0 رأی
10/05/2012 salsa tonnata [it] salsa tonnata تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/05/2012 varrocchio [it] varrocchio تلفظ 0 رأی