دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/08/2011 Saint Germain [fr] Saint Germain تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/09/2010 une journée magnifique [fr] une journée magnifique تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2010 confiture de pêche [fr] confiture de pêche تلفظ 0 رأی
30/07/2010 gâteau au chocolat [fr] gâteau au chocolat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/07/2010 les vacances [fr] les vacances تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/06/2010 petit pois [fr] petit pois تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2010 lait [fr] lait تلفظ 1 رأی
24/04/2010 le lait [fr] le lait تلفظ 4 رأی
16/04/2010 glace à la vanille [fr] glace à la vanille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2010 fraises [fr] fraises تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/03/2010 pâte feuilletée [fr] pâte feuilletée تلفظ 0 رأی