دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/11/2008 covers [en] covers تلفظ -1 رأی
03/11/2008 troubleshooting [en] troubleshooting تلفظ 0 رأی
09/07/2008 Warcraft [en] Warcraft تلفظ 0 رأی
10/04/2008 errands [en] errands تلفظ 0 رأی
10/04/2008 hurricane [en] hurricane تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/04/2008 crowded [en] crowded تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/04/2008 tornado [en] tornado تلفظ 0 رأی
10/04/2008 earthquake [en] earthquake تلفظ 3 رأی
10/04/2008 awful [en] awful تلفظ 2 رأی
10/04/2008 flood [en] flood تلفظ 0 رأی
10/04/2008 friendly [en] friendly تلفظ 3 رأی
10/04/2008 cuisine [en] cuisine تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/04/2008 employee [en] employee تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 codify [en] codify تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Condoleezza Rice [en] Condoleezza Rice تلفظ 0 رأی
05/04/2008 @ [en] @ تلفظ 1 رأی
05/04/2008 Tiffany [en] Tiffany تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 Bugs Bunny [en] Bugs Bunny تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 IBM [en] IBM تلفظ 0 رأی
05/04/2008 Michael Jordan [en] Michael Jordan تلفظ -1 رأی
05/04/2008 Homer Simpson [en] Homer Simpson تلفظ 0 رأی
05/04/2008 hamster [en] hamster تلفظ 0 رأی
05/04/2008 integral [en] integral تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 ultimatum [en] ultimatum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 segue [en] segue تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 arboretum [en] arboretum تلفظ -1 رأی
05/04/2008 Matthew McConaughey [en] Matthew McConaughey تلفظ 0 رأی
05/04/2008 Norfolk [en] Norfolk تلفظ 0 رأی
04/04/2008 thence [en] thence تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 game [en] game تلفظ 1 رأی