دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/05/2011 Тренин [ru] Тренин تلفظ 0 رأی
13/05/2011 бенгалка [ru] бенгалка تلفظ 0 رأی
13/05/2011 безынтересность [ru] безынтересность تلفظ 0 رأی
13/05/2011 ввивание [ru] ввивание تلفظ 0 رأی
13/05/2011 Языково (Ульяновская область) [ru] Языково (Ульяновская область) تلفظ 0 رأی
13/05/2011 қоғам [kk] қоғам تلفظ 0 رأی
13/05/2011 ұлу [kk] ұлу تلفظ 0 رأی
13/05/2011 падалец [ru] падалец تلفظ 0 رأی
13/05/2011 упрашивать [ru] упрашивать تلفظ 0 رأی
13/05/2011 Зайсан [ru] Зайсан تلفظ 0 رأی
13/05/2011 словоупотребление [ru] словоупотребление تلفظ 0 رأی
13/05/2011 соңы [kk] соңы تلفظ 0 رأی
13/05/2011 жас қыз [kk] жас қыз تلفظ 0 رأی
13/05/2011 емен [kk] емен تلفظ 0 رأی
13/05/2011 ара [kk] ара تلفظ 0 رأی
13/05/2011 ұл [kk] ұл تلفظ 0 رأی
13/05/2011 белка [kk] белка تلفظ 0 رأی
13/05/2011 ақкіс [kk] ақкіс تلفظ 0 رأی
13/05/2011 Сона [kk] Сона تلفظ 0 رأی
13/05/2011 жез [kk] жез تلفظ 0 رأی
13/05/2011 боа [kk] боа تلفظ 0 رأی
13/05/2011 бала [kk] бала تلفظ 0 رأی
13/05/2011 өлең [kk] өлең تلفظ 0 رأی
13/05/2011 Ötkizbey [kk] Ötkizbey تلفظ 0 رأی
13/05/2011 Andrey Golubev [kk] Andrey Golubev تلفظ 0 رأی
13/05/2011 бермеген [kk] бермеген تلفظ 0 رأی
13/05/2011 бала-шаға [kk] бала-шаға تلفظ 0 رأی
13/05/2011 жеркене [kk] жеркене تلفظ 0 رأی
13/05/2011 ақылсыз [kk] ақылсыз تلفظ 0 رأی
13/05/2011 көктеке [kk] көктеке تلفظ 0 رأی