دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/12/2016 2077 [es] 2077 تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Rias Baixas [es] Rias Baixas تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Donostia [es] Donostia تلفظ 0 رأی
05/12/2016 requirir [gl] requirir تلفظ 0 رأی
05/12/2016 resurxir [gl] resurxir تلفظ 0 رأی
05/12/2016 restrinxir [gl] restrinxir تلفظ 0 رأی
05/12/2016 rexurdir [gl] rexurdir تلفظ 0 رأی
05/12/2016 suxerir [gl] suxerir تلفظ 0 رأی
05/12/2016 tinxir [gl] tinxir تلفظ 0 رأی
05/12/2016 teledirixir [gl] teledirixir تلفظ 0 رأی
05/12/2016 urxir [gl] urxir تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Guipúscoa [gl] Guipúscoa تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Xamaica [gl] Xamaica تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Pravia [gl] Pravia تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Substantiva [gl] Substantiva تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Rioxa [gl] Rioxa تلفظ 0 رأی
05/12/2016 inhóspito [gl] inhóspito تلفظ 0 رأی
05/12/2016 verbo [gl] verbo تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Xudas [gl] Xudas تلفظ 0 رأی
05/12/2016 Iago Bouzón [gl] Iago Bouzón تلفظ 0 رأی
05/12/2016 está [gl] está تلفظ 0 رأی
05/12/2016 estamos [gl] estamos تلفظ 0 رأی
05/12/2016 estou [gl] estou تلفظ 0 رأی
05/12/2016 estás [gl] estás تلفظ 0 رأی
05/12/2016 estades [gl] estades تلفظ 0 رأی
05/12/2016 están [gl] están تلفظ 0 رأی
05/12/2016 estiven [gl] estiven تلفظ 0 رأی
05/12/2016 estiveches [gl] estiveches تلفظ 0 رأی
05/12/2016 estivemos [gl] estivemos تلفظ 0 رأی
05/12/2016 estivestes [gl] estivestes تلفظ 0 رأی