کاربر:

Giank12345678

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Giank12345678 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/10/2014 Curzola [it] Curzola تلفظ 0 رأی
12/10/2014 Torrette [it] Torrette تلفظ 0 رأی
12/10/2014 bipode [it] bipode تلفظ 0 رأی
12/10/2014 Asprinio [it] Asprinio تلفظ 0 رأی
12/10/2014 Nerello Cappuccio [it] Nerello Cappuccio تلفظ 0 رأی
12/10/2014 autosoma [it] autosoma تلفظ 0 رأی
12/10/2014 Marsigliana Nera [it] Marsigliana Nera تلفظ 0 رأی
12/10/2014 Metodo Tradizionale [it] Metodo Tradizionale تلفظ 0 رأی
12/10/2014 bisso [it] bisso تلفظ 0 رأی
12/10/2014 bissò [it] bissò تلفظ 0 رأی
12/10/2014 degustazioni [it] degustazioni تلفظ 0 رأی
12/10/2014 uva di Troia [it] uva di Troia تلفظ 0 رأی
12/10/2014 Luxor [it] Luxor تلفظ 0 رأی
12/10/2014 uva rara [it] uva rara تلفظ 0 رأی
12/10/2014 Moscato Giallo [it] Moscato Giallo تلفظ 0 رأی
12/10/2014 Vino da Pasto [it] Vino da Pasto تلفظ 0 رأی
23/08/2014 lamellibranchi [it] lamellibranchi تلفظ 0 رأی
23/08/2014 ematochezia [it] ematochezia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 pleurodesi [it] pleurodesi تلفظ 1 رأی
23/08/2014 Ciani [it] Ciani تلفظ 0 رأی
23/08/2014 ulotrichia [it] ulotrichia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 ulotrico [it] ulotrico تلفظ 0 رأی
23/08/2014 lissotrico [it] lissotrico تلفظ 0 رأی
23/08/2014 lissotrichia [it] lissotrichia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 linfadenectomia [it] linfadenectomia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 tricobezoario [it] tricobezoario تلفظ 0 رأی
23/08/2014 bezoario [it] bezoario تلفظ 0 رأی
23/08/2014 sanno [it] sanno تلفظ 0 رأی
23/08/2014 tumorectomia [it] tumorectomia تلفظ 0 رأی
23/08/2014 imbambolare [it] imbambolare تلفظ 0 رأی