دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/11/2012 dermatologie [cs] dermatologie تلفظ 0 رأی
01/11/2012 Anna Dvořák [cs] Anna Dvořák تلفظ 0 رأی
01/11/2012 Loretánské [cs] Loretánské تلفظ 0 رأی
01/11/2012 ohon [cs] ohon تلفظ 0 رأی
01/11/2012 obrat [cs] obrat تلفظ 0 رأی
01/11/2012 klasifikace [cs] klasifikace تلفظ 0 رأی
01/11/2012 kosmetika [cs] kosmetika تلفظ 0 رأی
26/03/2011 rada [cs] rada تلفظ 0 رأی
26/03/2011 předloktí [cs] předloktí تلفظ 0 رأی
26/03/2011 knír [cs] knír تلفظ 0 رأی
26/03/2011 kyčel [cs] kyčel تلفظ 0 رأی
26/03/2011 mozku [cs] mozku تلفظ 0 رأی
26/03/2011 pás [cs] pás تلفظ 0 رأی
26/03/2011 loket [cs] loket تلفظ 0 رأی
26/03/2011 pazour [cs] pazour تلفظ 0 رأی
26/03/2011 nárt [cs] nárt تلفظ 0 رأی
26/03/2011 dásně [cs] dásně تلفظ 0 رأی
26/03/2011 kostra [cs] kostra تلفظ 0 رأی
26/03/2011 svítí [cs] svítí تلفظ 0 رأی
26/03/2011 hrdlo [cs] hrdlo تلفظ 0 رأی
26/03/2011 genitální [cs] genitální تلفظ 0 رأی
26/03/2011 rameno [cs] rameno تلفظ 0 رأی
26/03/2011 ret [cs] ret تلفظ -1 رأی
26/03/2011 čelist [cs] čelist تلفظ 0 رأی
26/03/2011 nerv [cs] nerv تلفظ 0 رأی
26/03/2011 dlaň [cs] dlaň تلفظ 0 رأی
26/03/2011 dar [cs] dar تلفظ 0 رأی
26/03/2011 dort [cs] dort تلفظ 0 رأی
26/03/2011 prodá [cs] prodá تلفظ 0 رأی
02/03/2011 Červená Selka [cs] Červená Selka تلفظ 0 رأی