دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/01/2011 tertiarisation [fr] tertiarisation تلفظ 0 رأی
15/01/2011 explicite [fr] explicite تلفظ 0 رأی
15/01/2011 deviner [fr] deviner تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/01/2011 cendre [fr] cendre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/01/2011 316 [fr] 316 تلفظ 0 رأی
15/01/2011 508 [fr] 508 تلفظ 0 رأی
15/01/2011 effet Sagnac [fr] effet Sagnac تلفظ 0 رأی
15/01/2011 Georges Sagnac [fr] Georges Sagnac تلفظ 0 رأی
15/01/2011 vauvert [fr] vauvert تلفظ 0 رأی
14/01/2011 émetteur [fr] émetteur تلفظ 0 رأی
14/01/2011 réconfort [fr] réconfort تلفظ 0 رأی
13/01/2011 canulant [fr] canulant تلفظ 0 رأی
13/01/2011 volontaire [fr] volontaire تلفظ 0 رأی
13/01/2011 tenace [fr] tenace تلفظ 0 رأی
13/01/2011 déterminé [fr] déterminé تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2011 confiant [fr] confiant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2011 vésicule biliaire [fr] vésicule biliaire تلفظ 0 رأی
13/01/2011 Laviolette [fr] Laviolette تلفظ 0 رأی
13/01/2011 muter [fr] muter تلفظ 0 رأی
13/01/2011 entassaient [fr] entassaient تلفظ 0 رأی
13/01/2011 remplissent [fr] remplissent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2011 galèrent [fr] galèrent تلفظ 0 رأی
12/01/2011 Toto [fr] Toto تلفظ 0 رأی
12/01/2011 gendarme [fr] gendarme تلفظ 0 رأی
12/01/2011 plaindre [fr] plaindre تلفظ 0 رأی
12/01/2011 progressisme [fr] progressisme تلفظ 0 رأی
12/01/2011 transformisme [fr] transformisme تلفظ 0 رأی
12/01/2011 l'heure du goûter [fr] l'heure du goûter تلفظ 0 رأی
12/01/2011 réfléchissons [fr] réfléchissons تلفظ 0 رأی
11/01/2011 Raymond [fr] Raymond تلفظ 0 رأی