دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/10/2017 une douche écossaise [fr] une douche écossaise تلفظ 0 رأی
10/10/2017 semaille [fr] semaille تلفظ 0 رأی
10/10/2017 prendre des gants [fr] prendre des gants تلفظ 0 رأی
10/10/2017 parler à cœur ouvert [fr] parler à cœur ouvert تلفظ 0 رأی
10/10/2017 nager dans le bonheur [fr] nager dans le bonheur تلفظ 0 رأی
10/10/2017 inégale [fr] inégale تلفظ 0 رأی
10/10/2017 se lever du pied gauche [fr] se lever du pied gauche تلفظ 0 رأی
10/10/2017 impaire [fr] impaire تلفظ 0 رأی
10/10/2017 mouillé jusqu'aux os [fr] mouillé jusqu'aux os تلفظ 0 رأی
09/08/2017 gallo-romaine [fr] gallo-romaine تلفظ 0 رأی
28/06/2017 faire griller [fr] faire griller تلفظ 0 رأی
28/06/2017 la nouille [fr] la nouille تلفظ 0 رأی
28/06/2017 le clou de girofle [fr] le clou de girofle تلفظ 0 رأی
28/06/2017 la barre chocolatée [fr] la barre chocolatée تلفظ 0 رأی
28/06/2017 la coriandre [fr] la coriandre تلفظ 0 رأی
28/06/2017 la noix de muscade [fr] la noix de muscade تلفظ 0 رأی
11/05/2016 elle écrit [fr] elle écrit تلفظ 0 رأی
11/05/2016 le métro [fr] le métro تلفظ 0 رأی
11/05/2016 le touriste [fr] le touriste تلفظ 0 رأی
11/05/2016 une droite [fr] une droite تلفظ 0 رأی
11/05/2016 un touriste [fr] un touriste تلفظ 0 رأی
11/02/2016 entrepreneuse [fr] entrepreneuse تلفظ 0 رأی
11/02/2016 amoureuse [fr] amoureuse تلفظ 0 رأی
11/02/2016 religieuse [fr] religieuse تلفظ 0 رأی
04/02/2016 Les Bas Rupts [fr] Les Bas Rupts تلفظ 0 رأی
04/02/2016 avoir du mal à joindre les deux bouts [fr] avoir du mal à joindre les deux bouts تلفظ 0 رأی
04/02/2016 chiotte [fr] chiotte تلفظ 0 رأی
04/02/2016 acheter - achète [fr] acheter - achète تلفظ 0 رأی
04/02/2016 crier - crie [fr] crier - crie تلفظ 0 رأی
04/02/2016 mener - mène [fr] mener - mène تلفظ 0 رأی