کاربر:

FredrikMH

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های FredrikMH شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/04/2019 for mye [no] for mye تلفظ 0 رأی
02/04/2019 for mange [no] for mange تلفظ 0 رأی
02/04/2019 rekke til [no] rekke til تلفظ 0 رأی
02/04/2019 ha mangel på [no] ha mangel på تلفظ 0 رأی
02/04/2019 noen få [no] noen få تلفظ 0 رأی
02/04/2019 ta mål av [no] ta mål av تلفظ 0 رأی
02/04/2019 formgivning [no] formgivning تلفظ 0 رأی
02/04/2019 formgiver [no] formgiver تلفظ 0 رأی
02/04/2019 halvkilo [no] halvkilo تلفظ 0 رأی
02/04/2019 fornuften [no] fornuften تلفظ 0 رأی
02/04/2019 å forundre [no] å forundre تلفظ 0 رأی
02/04/2019 å forbløffe [no] å forbløffe تلفظ 0 رأی
02/04/2019 kvalitet på [no] kvalitet på تلفظ 0 رأی
02/04/2019 bomullsplante [no] bomullsplante تلفظ 0 رأی
02/04/2019 rushtiden [no] rushtiden تلفظ 0 رأی
02/04/2019 rushtida [no] rushtida تلفظ 0 رأی
02/04/2019 rushtider [no] rushtider تلفظ 0 رأی
02/04/2019 rushtidene [no] rushtidene تلفظ 0 رأی
02/04/2019 antikvitetshandel [no] antikvitetshandel تلفظ 0 رأی
02/04/2019 antikviteter [no] antikviteter تلفظ 0 رأی
02/04/2019 uekte [no] uekte تلفظ 0 رأی
02/04/2019 pakke inn [no] pakke inn تلفظ 0 رأی
02/04/2019 Kapp det gode håp [no] Kapp det gode håp تلفظ 0 رأی
02/04/2019 dødt [no] dødt تلفظ 0 رأی
02/04/2019 fremlegges [no] fremlegges تلفظ 0 رأی
02/04/2019 Institutt [no] Institutt تلفظ 0 رأی
02/04/2019 fjernsyn [no] fjernsyn تلفظ 0 رأی
02/04/2019 druer [no] druer تلفظ 0 رأی
02/04/2019 tørropplegg [no] tørropplegg تلفظ 0 رأی
02/04/2019 dro [no] dro تلفظ 0 رأی