کاربر:

FredrikMH

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های FredrikMH شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2020 i strekk [no] i strekk تلفظ 0 رأی
05/11/2020 et markant standpunkt [no] et markant standpunkt تلفظ 0 رأی
05/11/2020 slå igjennom [no] slå igjennom تلفظ 0 رأی
05/11/2020 å fabulere [no] å fabulere تلفظ 0 رأی
05/11/2020 bestående av [no] bestående av تلفظ 0 رأی
04/11/2020 førstedame [no] førstedame تلفظ 0 رأی
04/11/2020 influencer [no] influencer تلفظ 0 رأی
04/11/2020 ønske velkommen [no] ønske velkommen تلفظ 0 رأی
04/11/2020 bak ryggen min [no] bak ryggen min تلفظ 0 رأی
04/11/2020 Varde [no] Varde تلفظ 0 رأی
04/11/2020 vinterdvale [no] vinterdvale تلفظ 0 رأی
04/11/2020 vintersøvn [no] vintersøvn تلفظ 0 رأی
04/11/2020 mutasjon [no] mutasjon تلفظ 0 رأی
04/11/2020 kaffeplanter [no] kaffeplanter تلفظ 0 رأی
04/11/2020 Rendalen [no] Rendalen تلفظ 0 رأی
04/11/2020 Åge [no] Åge تلفظ 0 رأی
04/11/2020 psoriasis [no] psoriasis تلفظ 0 رأی
04/11/2020 rund [no] rund تلفظ 0 رأی
04/11/2020 sne [no] sne تلفظ 0 رأی
04/11/2020 kløve [no] kløve تلفظ 0 رأی
04/11/2020 svulme [no] svulme تلفظ 0 رأی
04/11/2020 kolitt [no] kolitt تلفظ 0 رأی
04/11/2020 tjukklefse [no] tjukklefse تلفظ 0 رأی
04/11/2020 tykklefse [no] tykklefse تلفظ 0 رأی
04/11/2020 bekymringsløs [no] bekymringsløs تلفظ 0 رأی
04/11/2020 stunt [no] stunt تلفظ 0 رأی
04/11/2020 ta heisen [no] ta heisen تلفظ 0 رأی
04/11/2020 gravleggelse [no] gravleggelse تلفظ 0 رأی
04/11/2020 koronasyk [no] koronasyk تلفظ 0 رأی
04/11/2020 Smalltalk [no] Smalltalk تلفظ 0 رأی