دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/10/2012 fought [en] fought تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
18/10/2012 pool [en] pool تلفظ 2 رأی
18/10/2012 cone [en] cone تلفظ 0 رأی
18/10/2012 ingredient [en] ingredient تلفظ 2 رأی
18/10/2012 East Midlands [en] East Midlands تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Ogre [en] Ogre تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Barbados [en] Barbados تلفظ 0 رأی
18/10/2012 nun [en] nun تلفظ 1 رأی
18/10/2012 none [en] none تلفظ 8 رأی
18/10/2012 translocation [en] translocation تلفظ 0 رأی
18/10/2012 whee! [en] whee! تلفظ 0 رأی
18/10/2012 aloud [en] aloud تلفظ 0 رأی
18/10/2012 acid [en] acid تلفظ 5 رأی
18/10/2012 tap [en] tap تلفظ 3 رأی
18/10/2012 Theresa May [en] Theresa May تلفظ 0 رأی
18/10/2012 conscientious [en] conscientious تلفظ 2 رأی
18/10/2012 consciousness [en] consciousness تلفظ 1 رأی
18/10/2012 pike [en] pike تلفظ 0 رأی
18/10/2012 Beelzebub [en] Beelzebub تلفظ 0 رأی
18/10/2012 murder [en] murder تلفظ 0 رأی
18/10/2012 murderer [en] murderer تلفظ 1 رأی
18/10/2012 flawed [en] flawed تلفظ 2 رأی
18/10/2012 higher [en] higher تلفظ 5 رأی
18/10/2012 abnormalities [en] abnormalities تلفظ 0 رأی
18/10/2012 marquee [en] marquee تلفظ 2 رأی
18/10/2012 barmcake [en] barmcake تلفظ 0 رأی
18/10/2012 handle [en] handle تلفظ 1 رأی
18/10/2012 Hulk [en] Hulk تلفظ 0 رأی
18/10/2012 buried [en] buried تلفظ 0 رأی
18/10/2012 business [en] business تلفظ 3 رأی