دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/10/2012 recognised [en] recognised تلفظ 0 رأی
27/10/2012 peremptory [en] peremptory تلفظ 0 رأی
27/10/2012 William [en] William تلفظ 1 رأی
27/10/2012 investigative [en] investigative تلفظ 0 رأی
27/10/2012 swear [en] swear تلفظ 3 رأی
27/10/2012 veritas [en] veritas تلفظ 0 رأی
27/10/2012 beaten-up [en] beaten-up تلفظ 1 رأی
27/10/2012 demon [en] demon تلفظ 0 رأی
27/10/2012 pressure cooker [en] pressure cooker تلفظ 1 رأی
27/10/2012 Graham Bell [sco] Graham Bell تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Melrose [sco] Melrose تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Adam Smith [sco] Adam Smith تلفظ 0 رأی
27/10/2012 jotter [sco] jotter تلفظ 0 رأی
27/10/2012 The Kirk [sco] The Kirk تلفظ 1 رأی
27/10/2012 Frederick Lugard [en] Frederick Lugard تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Patty [en] Patty تلفظ 1 رأی
27/10/2012 Manx Missile [en] Manx Missile تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/10/2012 yogi [en] yogi تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Phoebe Tonkin [en] Phoebe Tonkin تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Terrington St Clement [en] Terrington St Clement تلفظ 0 رأی
27/10/2012 Cheddleton [en] Cheddleton تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/10/2012 Pen-y-ghent [en] Pen-y-ghent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/10/2012 Ordsall Hall [en] Ordsall Hall تلفظ 0 رأی
27/10/2012 River Irk [en] River Irk تلفظ 0 رأی
27/10/2012 River Irwell [en] River Irwell تلفظ 0 رأی
19/10/2012 Trazzy [en] Trazzy تلفظ 0 رأی
19/10/2012 SWOT Analysis [en] SWOT Analysis تلفظ 0 رأی
19/10/2012 warmed [en] warmed تلفظ 1 رأی
19/10/2012 Auslandsaufenthalt [de] Auslandsaufenthalt تلفظ 0 رأی
18/10/2012 worried [en] worried تلفظ 5 رأی