دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/02/2014 phoning [en] phoning تلفظ 0 رأی
08/02/2014 Hydroperoxide [en] Hydroperoxide تلفظ 0 رأی
08/02/2014 potted [en] potted تلفظ 2 رأی
16/01/2013 philanthropist [en] philanthropist تلفظ -2 رأی
30/10/2012 button [en] button تلفظ 7 رأی
30/10/2012 calm [en] calm تلفظ 1 رأی
30/10/2012 winking [en] winking تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
30/10/2012 immunosuppression [en] immunosuppression تلفظ 1 رأی
30/10/2012 Lewis Grassic Gibbon [sco] Lewis Grassic Gibbon تلفظ 0 رأی
30/10/2012 butylene [en] butylene تلفظ 0 رأی
28/10/2012 accepted [en] accepted تلفظ 2 رأی
28/10/2012 Chorltonville [en] Chorltonville تلفظ 0 رأی
28/10/2012 Bishops Frome [en] Bishops Frome تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 trophoblastic [en] trophoblastic تلفظ 0 رأی
28/10/2012 Andrew Carrick Gow [en] Andrew Carrick Gow تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 Goathland [en] Goathland تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 emcee [en] emcee تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 smothered [en] smothered تلفظ 0 رأی
28/10/2012 wait for [en] wait for تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 latchstring [en] latchstring تلفظ 0 رأی
28/10/2012 Meerbrook [en] Meerbrook تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2012 rhubarb [en] rhubarb تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
27/10/2012 supper [en] supper تلفظ 2 رأی
27/10/2012 flap [en] flap تلفظ 0 رأی
27/10/2012 trap [en] trap تلفظ 2 رأی
27/10/2012 sapling [en] sapling تلفظ 1 رأی
27/10/2012 protestant [en] protestant تلفظ 1 رأی
27/10/2012 let-up [en] let-up تلفظ 0 رأی
27/10/2012 glamour [en] glamour تلفظ 0 رأی
27/10/2012 flown [en] flown تلفظ 1 رأی