کاربر:

Frankie

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Frankie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/07/2019 Ez Júliáé [hu] Ez Júliáé تلفظ 0 رأی
23/07/2019 toljuk [hu] toljuk تلفظ 0 رأی
23/07/2019 Drakula [hu] Drakula تلفظ 0 رأی
23/07/2019 turbinaegyenlet [hu] turbinaegyenlet تلفظ 0 رأی
23/07/2019 térfogatkiszorítási [hu] térfogatkiszorítási تلفظ 0 رأی
23/07/2019 térfogatkiszorítás [hu] térfogatkiszorítás تلفظ 0 رأی
23/07/2019 Gánt [hu] Gánt تلفظ 0 رأی
23/07/2019 Majkpuszta [hu] Majkpuszta تلفظ 0 رأی
23/07/2019 műemlékegyüttes [hu] műemlékegyüttes تلفظ 0 رأی
23/07/2019 majki [hu] majki تلفظ 0 رأی
23/07/2019 kamalduliak [hu] kamalduliak تلفظ 0 رأی
23/07/2019 kamalduli [hu] kamalduli تلفظ 0 رأی
23/07/2019 barátlakokon [hu] barátlakokon تلفظ 0 رأی
23/07/2019 barátlakok [hu] barátlakok تلفظ 0 رأی
23/07/2019 cellaházakban [hu] cellaházakban تلفظ 0 رأی
23/07/2019 cellaházak [hu] cellaházak تلفظ 0 رأی
23/07/2019 Majk [hu] Majk تلفظ 0 رأی
23/07/2019 Oroszlánkő [hu] Oroszlánkő تلفظ 0 رأی
23/07/2019 bokodi [hu] bokodi تلفظ 0 رأی
23/07/2019 csicsua [hu] csicsua تلفظ 0 رأی
23/07/2019 vértesszentkereszti [hu] vértesszentkereszti تلفظ 0 رأی
23/07/2019 aracsi [hu] aracsi تلفظ 0 رأی
23/07/2019 somogyvámosi [hu] somogyvámosi تلفظ 0 رأی
23/07/2019 Somogyvámos [hu] Somogyvámos تلفظ 0 رأی
23/07/2019 cigánynak [hu] cigánynak تلفظ 0 رأی
23/07/2019 Somogyvár [hu] Somogyvár تلفظ 0 رأی
23/07/2019 segítőszent [hu] segítőszent تلفظ 0 رأی
23/07/2019 torokbajokban [hu] torokbajokban تلفظ 0 رأی
23/07/2019 Cirjék [hu] Cirjék تلفظ 0 رأی
23/07/2019 Euszták [hu] Euszták تلفظ 0 رأی