دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/10/2012 Plouvagor [br] Plouvagor تلفظ 0 رأی
03/10/2012 holloueziadur [br] holloueziadur تلفظ -1 رأی
03/10/2012 harvestman [en] harvestman تلفظ 0 رأی
03/10/2012 obeying [en] obeying تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Plougraz [br] Plougraz تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Plouzelambr [br] Plouzelambr تلفظ 0 رأی
03/10/2012 penaos [br] penaos تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Plusulian [br] Plusulian تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Pont-Melvez [br] Pont-Melvez تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Plouilio [br] Plouilio تلفظ 0 رأی
03/10/2012 bezañ [br] bezañ تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Ploulec'h [br] Ploulec'h تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Ploueg-Pontrev [br] Ploueg-Pontrev تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Pontrev [br] Pontrev تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Plougouskant [br] Plougouskant تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Plourac'h [br] Plourac'h تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Pluskelleg [br] Pluskelleg تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Pouldouran [br] Pouldouran تلفظ 0 رأی
03/10/2012 liver [br] liver تلفظ 0 رأی
03/10/2012 light [en] light تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Dan Isaac Slobin [en] Dan Isaac Slobin تلفظ 0 رأی
03/10/2012 board games [en] board games تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Burchard [en] Burchard تلفظ 0 رأی
03/10/2012 banjax [en] banjax تلفظ 0 رأی
03/10/2012 sioráf [ga] sioráf تلفظ 0 رأی
03/10/2012 foraois [ga] foraois تلفظ 0 رأی
29/09/2012 subject [en] subject تلفظ 0 رأی
29/09/2012 weekend [en] weekend تلفظ 0 رأی
29/09/2012 rug [en] rug تلفظ 0 رأی
29/09/2012 pencil [en] pencil تلفظ -2 رأی