دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/03/2014 competition [en] competition تلفظ 0 رأی
12/03/2014 shriners [en] shriners تلفظ 0 رأی
12/03/2014 McComas [en] McComas تلفظ 0 رأی
12/03/2014 forelimb [en] forelimb تلفظ 0 رأی
12/03/2014 chill out [en] chill out تلفظ 2 رأی
12/03/2014 Teppes [fr] Teppes تلفظ 0 رأی
12/03/2014 Antoni Hoëné [fr] Antoni Hoëné تلفظ 0 رأی
12/03/2014 s'entendit [fr] s'entendit تلفظ 0 رأی
12/03/2014 échauguette [fr] échauguette تلفظ 0 رأی
12/03/2014 Brigitte Leal [fr] Brigitte Leal تلفظ 0 رأی
12/03/2014 Sébastien Folin [fr] Sébastien Folin تلفظ 0 رأی
11/03/2014 accoururent [fr] accoururent تلفظ 0 رأی
10/03/2014 clôtures [fr] clôtures تلفظ 0 رأی
21/11/2012 Perowne [en] Perowne تلفظ 0 رأی
21/11/2012 Gibbs [en] Gibbs تلفظ 0 رأی
21/11/2012 Koechlin [fr] Koechlin تلفظ -1 رأی
21/11/2012 Camille Jenatzy [fr] Camille Jenatzy تلفظ 0 رأی
21/11/2012 George Price [fr] George Price تلفظ 0 رأی
20/10/2012 borborygmus [en] borborygmus تلفظ 0 رأی
20/10/2012 Rapaille [fr] Rapaille تلفظ 0 رأی
20/10/2012 Greubel Forsey [fr] Greubel Forsey تلفظ 0 رأی
20/10/2012 lazuline [en] lazuline تلفظ 0 رأی
20/10/2012 oligosaccharins [en] oligosaccharins تلفظ 0 رأی
20/10/2012 Kick It Out [en] Kick It Out تلفظ 0 رأی
15/10/2012 Skilax [en] Skilax تلفظ 0 رأی
14/10/2012 ramasse-bourrier [fr] ramasse-bourrier تلفظ 0 رأی
14/10/2012 pantyshot [en] pantyshot تلفظ 0 رأی
14/10/2012 LTE-enabled [en] LTE-enabled تلفظ 0 رأی
14/10/2012 Eversley [en] Eversley تلفظ 0 رأی
14/10/2012 Nodens [en] Nodens تلفظ 0 رأی