دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/04/2017 Douglas Tomkins [en] Douglas Tomkins تلفظ 0 رأی
31/01/2011 Stevan Ridley [en] Stevan Ridley تلفظ 0 رأی
31/01/2011 stomacher [en] stomacher تلفظ 0 رأی
31/01/2011 troubles [en] troubles تلفظ 0 رأی
31/01/2011 Wenatachee [en] Wenatachee تلفظ 0 رأی
31/01/2011 Barossa Valley [en] Barossa Valley تلفظ -1 رأی
31/01/2011 Jack Kirby [en] Jack Kirby تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/01/2011 tricked [en] tricked تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Abigail Gabble [en] Abigail Gabble تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Abby Mallard [en] Abby Mallard تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Kincardineshire [en] Kincardineshire تلفظ -1 رأی
15/02/2010 Agent Wendy Pleakley [en] Agent Wendy Pleakley تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Amelia Gabble [en] Amelia Gabble تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Bert [en] Bert تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Cleo [en] Cleo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/02/2010 Bradley Uppercrust III [en] Bradley Uppercrust III تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Beary Barrington [en] Beary Barrington تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Buck Cluck [en] Buck Cluck تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Baylene [en] Baylene تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Casey Junior [en] Casey Junior تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Carl Fredricksen [en] Carl Fredricksen تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Chick Hicks [en] Chick Hicks تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Edna Mode [en] Edna Mode تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Elliott [en] Elliott تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Elmer Elephant [en] Elmer Elephant تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Emperor Zurg [en] Emperor Zurg تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Edgar Balthazar [en] Edgar Balthazar تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Fairy Godmother [en] Fairy Godmother تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Fairy Mary [en] Fairy Mary تلفظ 0 رأی
15/02/2010 Drizella Tremaine [en] Drizella Tremaine تلفظ 0 رأی