دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/02/2012 pencil [en] pencil تلفظ 0 رأی
08/02/2012 pen [en] pen تلفظ 0 رأی
08/02/2012 hotel [en] hotel تلفظ 0 رأی
08/02/2012 overbooked [en] overbooked تلفظ 0 رأی
08/02/2012 big [en] big تلفظ 0 رأی
08/02/2012 wifi [en] wifi تلفظ 0 رأی
08/02/2012 waistcoat [en] waistcoat تلفظ 1 رأی
08/02/2012 cupcake [en] cupcake تلفظ 0 رأی
08/02/2012 barley [en] barley تلفظ 0 رأی
08/02/2012 mashed potatoes [en] mashed potatoes تلفظ 0 رأی
08/02/2012 sausage roll [en] sausage roll تلفظ 0 رأی
08/02/2012 currant [en] currant تلفظ 0 رأی
08/02/2012 prawn [en] prawn تلفظ 0 رأی
08/02/2012 sitar [en] sitar تلفظ 0 رأی
08/02/2012 electronic organ [en] electronic organ تلفظ 0 رأی
08/02/2012 sax [en] sax تلفظ 0 رأی
07/02/2012 lingual [en] lingual تلفظ 0 رأی
07/02/2012 unbreakable [en] unbreakable تلفظ 0 رأی
07/02/2012 derogative [en] derogative تلفظ 0 رأی
07/02/2012 somber [en] somber تلفظ -1 رأی
07/02/2012 mute [en] mute تلفظ 0 رأی
07/02/2012 brightest [en] brightest تلفظ 0 رأی
07/02/2012 nice [en] nice تلفظ 2 رأی
07/02/2012 great-grandparents [en] great-grandparents تلفظ 0 رأی
07/02/2012 convicts [en] convicts تلفظ 0 رأی
07/02/2012 troubleshooter [en] troubleshooter تلفظ 0 رأی
07/02/2012 tiger [en] tiger تلفظ 1 رأی
07/02/2012 glass [en] glass تلفظ 0 رأی
07/02/2012 elephant [en] elephant تلفظ 0 رأی
07/02/2012 ghastly [en] ghastly تلفظ 3 رأی