دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/02/2012 flight [en] flight تلفظ 2 رأی
09/02/2012 Draco Malfoy [en] Draco Malfoy تلفظ 1 رأی
09/02/2012 Lord Voldemort [en] Lord Voldemort تلفظ 1 رأی
09/02/2012 Ron Weasley [en] Ron Weasley تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Severus Snape [en] Severus Snape تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Snape [en] Snape تلفظ 1 رأی
09/02/2012 hagrid [en] hagrid تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Hermione Granger [en] Hermione Granger تلفظ 1 رأی
09/02/2012 Hermione [en] Hermione تلفظ 0 رأی
09/02/2012 hogwarts [en] hogwarts تلفظ 0 رأی
09/02/2012 sage [en] sage تلفظ 0 رأی
09/02/2012 thyme [en] thyme تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Rosemary [en] Rosemary تلفظ -1 رأی
09/02/2012 Sybil [en] Sybil تلفظ 0 رأی
09/02/2012 diamond [en] diamond تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Ruby [en] Ruby تلفظ 0 رأی
09/02/2012 witch [en] witch تلفظ 0 رأی
09/02/2012 Harry Potter [en] Harry Potter تلفظ 0 رأی
09/02/2012 December [en] December تلفظ 0 رأی
09/02/2012 October [en] October تلفظ -1 رأی
09/02/2012 September [en] September تلفظ 0 رأی
09/02/2012 August [en] August تلفظ 0 رأی
09/02/2012 June [en] June تلفظ 0 رأی
09/02/2012 May [en] May تلفظ 0 رأی
08/02/2012 cue ball [en] cue ball تلفظ 0 رأی
08/02/2012 April [en] April تلفظ 0 رأی
08/02/2012 March [en] March تلفظ 0 رأی
08/02/2012 proposition [en] proposition تلفظ 0 رأی
08/02/2012 male [en] male تلفظ 1 رأی
08/02/2012 ruler [en] ruler تلفظ 1 رأی