دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/02/2012 Buttermere [en] Buttermere تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Thirlmere [en] Thirlmere تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Bassenthwaite [en] Bassenthwaite تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Crummock [en] Crummock تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Ullswater [en] Ullswater تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Haweswater [en] Haweswater تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/02/2012 Coniston [en] Coniston تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Loweswater [en] Loweswater تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Rory Delap [en] Rory Delap تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/02/2012 trapdoor [en] trapdoor تلفظ 0 رأی
18/02/2012 Greece [en] Greece تلفظ -1 رأی
18/02/2012 Greek [en] Greek تلفظ 0 رأی
18/02/2012 Italy [en] Italy تلفظ 0 رأی
18/02/2012 French [en] French تلفظ 0 رأی
18/02/2012 France [en] France تلفظ 0 رأی
18/02/2012 Thailand [en] Thailand تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2012 Thai [en] Thai تلفظ 0 رأی
18/02/2012 Chinese [en] Chinese تلفظ 0 رأی
18/02/2012 William H. Macy [en] William H. Macy تلفظ 0 رأی
18/02/2012 model [en] model تلفظ -1 رأی
18/02/2012 grog [en] grog تلفظ 0 رأی
18/02/2012 drink [en] drink تلفظ 0 رأی
18/02/2012 curtains [en] curtains تلفظ 0 رأی
18/02/2012 fatal [en] fatal تلفظ 0 رأی
18/02/2012 lipstick [en] lipstick تلفظ 0 رأی
18/02/2012 optimism [en] optimism تلفظ 0 رأی
18/02/2012 romance [en] romance تلفظ 0 رأی
18/02/2012 wardrobe [en] wardrobe تلفظ 0 رأی
18/02/2012 Blur [en] Blur تلفظ 0 رأی
18/02/2012 sport [en] sport تلفظ 2 رأی