دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/02/2012 dehydration [en] dehydration تلفظ 0 رأی
21/02/2012 sore throat [en] sore throat تلفظ 1 رأی
21/02/2012 nausea [en] nausea تلفظ 1 رأی
21/02/2012 malaria [en] malaria تلفظ 0 رأی
21/02/2012 heatstroke [en] heatstroke تلفظ 0 رأی
21/02/2012 fever [en] fever تلفظ 0 رأی
21/02/2012 diarrhoea [en] diarrhoea تلفظ 1 رأی
21/02/2012 cough [en] cough تلفظ 0 رأی
21/02/2012 constipation [en] constipation تلفظ 0 رأی
21/02/2012 asthma [en] asthma تلفظ 0 رأی
21/02/2012 weak [en] weak تلفظ 1 رأی
21/02/2012 strange [en] strange تلفظ 0 رأی
21/02/2012 shivery [en] shivery تلفظ 1 رأی
21/02/2012 nauseous [en] nauseous تلفظ 0 رأی
21/02/2012 dizzy [en] dizzy تلفظ 2 رأی
21/02/2012 depressed [en] depressed تلفظ 0 رأی
21/02/2012 anxious [en] anxious تلفظ 1 رأی
21/02/2012 Cumberland [en] Cumberland تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Cumbrian [en] Cumbrian تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Cumbria [en] Cumbria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/02/2012 Keswick [en] Keswick تلفظ 0 رأی
21/02/2012 marmalade [en] marmalade تلفظ 3 رأی
21/02/2012 Cartmell [en] Cartmell تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Cumberland Sausage [en] Cumberland Sausage تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Brunton Park [en] Brunton Park تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Kendal Mint Cake [en] Kendal Mint Cake تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Kendal [en] Kendal تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Pendle [en] Pendle تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Dumbledore [en] Dumbledore تلفظ 0 رأی
21/02/2012 wainwright [en] wainwright تلفظ 1 رأی