دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/03/2012 across [en] across تلفظ 4 رأی
01/03/2012 activist [en] activist تلفظ 0 رأی
01/03/2012 acupuncture [en] acupuncture تلفظ 0 رأی
01/03/2012 advice [en] advice تلفظ 0 رأی
29/02/2012 addiction [en] addiction تلفظ 0 رأی
29/02/2012 administration [en] administration تلفظ 2 رأی
29/02/2012 aerobics [en] aerobics تلفظ 0 رأی
21/02/2012 alcohol [en] alcohol تلفظ 0 رأی
21/02/2012 alarm clock [en] alarm clock تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Diagon Alley [en] Diagon Alley تلفظ 0 رأی
21/02/2012 alley [en] alley تلفظ 0 رأی
21/02/2012 allergy [en] allergy تلفظ 0 رأی
21/02/2012 aisle [en] aisle تلفظ -1 رأی
21/02/2012 airport [en] airport تلفظ 0 رأی
21/02/2012 air traffic control [en] air traffic control تلفظ 0 رأی
21/02/2012 airmail [en] airmail تلفظ 1 رأی
21/02/2012 Royal Air Force [en] Royal Air Force تلفظ 0 رأی
21/02/2012 air-conditioned [en] air-conditioned تلفظ 0 رأی
21/02/2012 agriculture [en] agriculture تلفظ 1 رأی
21/02/2012 aftershave [en] aftershave تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Africa [en] Africa تلفظ -1 رأی
21/02/2012 aeroplane [en] aeroplane تلفظ 1 رأی
21/02/2012 accommodation [en] accommodation تلفظ 1 رأی
21/02/2012 accident [en] accident تلفظ 2 رأی
21/02/2012 cavity [en] cavity تلفظ 2 رأی
21/02/2012 tooth ache [en] tooth ache تلفظ 1 رأی
21/02/2012 wisdom tooth [en] wisdom tooth تلفظ 0 رأی
21/02/2012 tooth [en] tooth تلفظ 0 رأی
21/02/2012 pregnant [en] pregnant تلفظ 0 رأی
21/02/2012 dehydrated [en] dehydrated تلفظ 0 رأی