دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/03/2012 Aston Villa [en] Aston Villa تلفظ 0 رأی
03/03/2012 Everton [en] Everton تلفظ 0 رأی
03/03/2012 Tottenham Hotspur [en] Tottenham Hotspur تلفظ 0 رأی
03/03/2012 West Bromwich Albion [en] West Bromwich Albion تلفظ 0 رأی
03/03/2012 Newcastle United [en] Newcastle United تلفظ -1 رأی
03/03/2012 Stoke city [en] Stoke city تلفظ 0 رأی
03/03/2012 arsenal [en] arsenal تلفظ 0 رأی
03/03/2012 Manchester United [en] Manchester United تلفظ 1 رأی
03/03/2012 Manchester City [en] Manchester City تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/03/2012 Seal [en] Seal تلفظ 0 رأی
03/03/2012 zebra [en] zebra تلفظ 0 رأی
03/03/2012 camel [en] camel تلفظ 2 رأی
03/03/2012 bikini [en] bikini تلفظ 0 رأی
03/03/2012 Prince Albert [en] Prince Albert تلفظ 0 رأی
03/03/2012 Brian Cox [en] Brian Cox تلفظ 0 رأی
03/03/2012 tennis [en] tennis تلفظ 1 رأی
03/03/2012 hazelnut [en] hazelnut تلفظ 0 رأی
03/03/2012 macadamia [en] macadamia تلفظ 0 رأی
03/03/2012 pistachio [en] pistachio تلفظ -1 رأی
03/03/2012 pointless [en] pointless تلفظ 2 رأی
03/03/2012 tuna [en] tuna تلفظ 3 رأی
03/03/2012 white-collar [en] white-collar تلفظ 0 رأی
03/03/2012 May Day [en] May Day تلفظ 0 رأی
03/03/2012 wombat [en] wombat تلفظ 0 رأی
03/03/2012 kilometre [en] kilometre تلفظ 1 رأی
03/03/2012 intensified [en] intensified تلفظ 0 رأی
03/03/2012 faithless [en] faithless تلفظ 0 رأی
03/03/2012 favourite [en] favourite تلفظ 1 رأی
01/03/2012 gums [en] gums تلفظ 0 رأی
01/03/2012 current account [en] current account تلفظ 0 رأی