دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/05/2009 circuncidar [es] circuncidar تلفظ 0 رأی
17/05/2009 cérvidos [es] cérvidos تلفظ -1 رأی
17/05/2009 certificar [es] certificar تلفظ -1 رأی
17/05/2009 Argentina [es] Argentina تلفظ 0 رأی
17/05/2009 Shakira [es] Shakira تلفظ 0 رأی
17/05/2009 remolacha [es] remolacha تلفظ 0 رأی
17/05/2009 garbanzo [es] garbanzo تلفظ -1 رأی
17/05/2009 puerto [es] puerto تلفظ 0 رأی
17/05/2009 comestibles [es] comestibles تلفظ 0 رأی
17/05/2009 lentes [es] lentes تلفظ 0 رأی
17/05/2009 ascensor [es] ascensor تلفظ 2 رأی
17/05/2009 cruzar [es] cruzar تلفظ 0 رأی
17/05/2009 cariñoso [es] cariñoso تلفظ 0 رأی
17/05/2009 creer [es] creer تلفظ 0 رأی
17/05/2009 circunscribir [es] circunscribir تلفظ 0 رأی
17/05/2009 caramba [es] caramba تلفظ 0 رأی
17/05/2009 catarro [es] catarro تلفظ 0 رأی
17/05/2009 cincuentenario [es] cincuentenario تلفظ -1 رأی
17/05/2009 hágale [es] hágale تلفظ 0 رأی