دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/03/2013 Maladière-Lac [fr] Maladière-Lac تلفظ 0 رأی
27/03/2013 Montbenon [fr] Montbenon تلفظ 0 رأی
27/03/2013 assistera [fr] assistera تلفظ 0 رأی
27/03/2013 Montchoisi [fr] Montchoisi تلفظ 0 رأی
27/03/2013 un [fr] un تلفظ 2 رأی
27/03/2013 appelez-moi [fr] appelez-moi تلفظ 0 رأی
27/03/2013 Ingouville [fr] Ingouville تلفظ 0 رأی
27/03/2013 Anthropos [fr] Anthropos تلفظ 0 رأی
27/03/2013 hésitante [fr] hésitante تلفظ 0 رأی
27/03/2013 Rousselot [fr] Rousselot تلفظ 0 رأی
27/03/2013 faire des bêtises [fr] faire des bêtises تلفظ 0 رأی
26/03/2013 Maison de tolérance [fr] Maison de tolérance تلفظ 0 رأی