دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/03/2011 kobold [en] kobold تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Olympia Snowe [en] Olympia Snowe تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Christine Gregoire [en] Christine Gregoire تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Michelle Bachman [en] Michelle Bachman تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Los Angeles [en] Los Angeles تلفظ 2 رأی
31/03/2011 port-of-entry [en] port-of-entry تلفظ 0 رأی
31/03/2011 George Washington [en] George Washington تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Denzel Washington [en] Denzel Washington تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Washington [en] Washington تلفظ -1 رأی
31/03/2011 Anna Sokolow [en] Anna Sokolow تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Elbert Leander Rutan [en] Elbert Leander Rutan تلفظ 0 رأی
31/03/2011 splenius [en] splenius تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Sasha Obama [en] Sasha Obama تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Malia Obama [en] Malia Obama تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/03/2011 Lombardy [en] Lombardy تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Pidgeotto [en] Pidgeotto تلفظ 0 رأی
31/03/2011 deconstructionist [en] deconstructionist تلفظ 0 رأی
31/03/2011 wholemeal [en] wholemeal تلفظ 1 رأی
31/03/2011 anode plasma [en] anode plasma تلفظ 0 رأی
31/03/2011 Bass trumpet [en] Bass trumpet تلفظ 0 رأی
31/03/2011 patrolled [en] patrolled تلفظ 0 رأی
31/03/2011 good luck [en] good luck تلفظ 0 رأی
31/03/2011 cram [en] cram تلفظ 0 رأی
31/03/2011 common good [en] common good تلفظ 0 رأی
31/03/2011 smash [en] smash تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
31/03/2011 collar [en] collar تلفظ 1 رأی
31/03/2011 partition [en] partition تلفظ 0 رأی
31/03/2011 voter [en] voter تلفظ 0 رأی
31/03/2011 vengeance [en] vengeance تلفظ 0 رأی
31/03/2011 partisan [en] partisan تلفظ 0 رأی