دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/04/2012 partner [it] partner تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Ferola [it] Ferola تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Fermadeviatoio [it] Fermadeviatoio تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Lispognato [it] Lispognato تلفظ 0 رأی
11/04/2012 perossisoma [it] perossisoma تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Fitoxantina [it] Fitoxantina تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Dessia [it] Dessia تلفظ 0 رأی
11/04/2012 basipeto [it] basipeto تلفظ 0 رأی