دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/12/2014 тӱрланышыла [chm] тӱрланышыла تلفظ 0 رأی
11/12/2014 язныме [chm] язныме تلفظ 0 رأی
11/12/2014 наҥгайыман [chm] наҥгайыман تلفظ 0 رأی
11/12/2014 нужнаҥын [chm] нужнаҥын تلفظ 0 رأی
11/12/2014 пурыде [chm] пурыде تلفظ 0 رأی
11/12/2014 умышаш [chm] умышаш تلفظ 0 رأی
11/12/2014 цӓш [chm] цӓш تلفظ 0 رأی
11/12/2014 согоньлаш [chm] согоньлаш تلفظ 0 رأی
11/12/2014 чӱктыман [chm] чӱктыман تلفظ 0 رأی
11/12/2014 сӱмыртен [chm] сӱмыртен تلفظ 0 رأی
10/12/2014 уэшлан [chm] уэшлан تلفظ 0 رأی
10/12/2014 ӱштылмек [chm] ӱштылмек تلفظ 0 رأی
10/12/2014 ловыртатен [chm] ловыртатен تلفظ 0 رأی
10/12/2014 мамыкаҥын [chm] мамыкаҥын تلفظ 0 رأی
10/12/2014 кучыма [chm] кучыма تلفظ 0 رأی
10/12/2014 шкаланемак [chm] шкаланемак تلفظ 0 رأی
10/12/2014 кусналтын [chm] кусналтын تلفظ 0 رأی
10/12/2014 кӱктен [chm] кӱктен تلفظ 0 رأی
10/12/2014 волгыдал [chm] волгыдал تلفظ 0 رأی
10/12/2014 ишыман [chm] ишыман تلفظ 0 رأی
10/12/2014 рашемдымыла [chm] рашемдымыла تلفظ 0 رأی
10/12/2014 сарлокон [chm] сарлокон تلفظ 0 رأی
10/12/2014 вияҥман [chm] вияҥман تلفظ 0 رأی
10/12/2014 ишымышт [chm] ишымышт تلفظ 0 رأی
10/12/2014 полшымыж [chm] полшымыж تلفظ 0 رأی
09/12/2014 вожаҥын [chm] вожаҥын تلفظ 0 رأی
09/12/2014 пеҥыжде [chm] пеҥыжде تلفظ 0 رأی
09/12/2014 тӧчышаш [chm] тӧчышаш تلفظ 0 رأی
09/12/2014 козыртылме [chm] козыртылме تلفظ 0 رأی
09/12/2014 чактарыде [chm] чактарыде تلفظ 0 رأی