دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/12/2014 нӧлталыктыман [chm] нӧлталыктыман تلفظ 0 رأی
14/12/2014 Овдочи [chm] Овдочи تلفظ 0 رأی
14/12/2014 кокырыкта [chm] кокырыкта تلفظ 0 رأی
14/12/2014 пытарымашке [chm] пытарымашке تلفظ 0 رأی
14/12/2014 шагалемдыде [chm] шагалемдыде تلفظ 0 رأی
14/12/2014 темлыман [chm] темлыман تلفظ 0 رأی
14/12/2014 шӱдыде [chm] шӱдыде تلفظ 0 رأی
14/12/2014 верешемак [chm] верешемак تلفظ 0 رأی
14/12/2014 Левандий [chm] Левандий تلفظ 0 رأی
14/12/2014 ӧрткынен [chm] ӧрткынен تلفظ 0 رأی
14/12/2014 Аркит [chm] Аркит تلفظ 0 رأی
14/12/2014 орланыде [chm] орланыде تلفظ 0 رأی
13/12/2014 волыман [chm] волыман تلفظ 0 رأی
13/12/2014 каралтен [chm] каралтен تلفظ 0 رأی
13/12/2014 ваша [chm] ваша تلفظ 0 رأی
13/12/2014 пудыратыман [chm] пудыратыман تلفظ 0 رأی
13/12/2014 пӱгыргалт [chm] пӱгыргалт تلفظ 0 رأی
13/12/2014 ӧрткыныман [chm] ӧрткыныман تلفظ 0 رأی
13/12/2014 ошеме [chm] ошеме تلفظ 0 رأی
13/12/2014 ӱҥшӧ [chm] ӱҥшӧ تلفظ 0 رأی
13/12/2014 кенет [chm] кенет تلفظ 0 رأی
13/12/2014 Ӱявий [chm] Ӱявий تلفظ 0 رأی
13/12/2014 Гульсипа [chm] Гульсипа تلفظ 0 رأی
13/12/2014 Томач [chm] Томач تلفظ 0 رأی
13/12/2014 Арди [chm] Арди تلفظ 0 رأی
13/12/2014 Апук [chm] Апук تلفظ -1 رأی
13/12/2014 Ӱямбий [chm] Ӱямбий تلفظ 0 رأی
13/12/2014 Апуй [chm] Апуй تلفظ 0 رأی
13/12/2014 Иликбай [chm] Иликбай تلفظ 0 رأی
13/12/2014 Акитар [chm] Акитар تلفظ 0 رأی