دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/12/2014 эрыктыктен [chm] эрыктыктен تلفظ 0 رأی
17/12/2014 манит [chm] манит تلفظ 0 رأی
17/12/2014 чиялтыде [chm] чиялтыде تلفظ 0 رأی
17/12/2014 манке [chm] манке تلفظ 0 رأی
17/12/2014 йоктарыктен [chm] йоктарыктен تلفظ 0 رأی
17/12/2014 шоктыде [chm] шоктыде تلفظ 0 رأی
17/12/2014 веҥан [chm] веҥан تلفظ 0 رأی
17/12/2014 пудритлыме [chm] пудритлыме تلفظ 0 رأی
17/12/2014 лишычак [chm] лишычак تلفظ 0 رأی
17/12/2014 тодылман [chm] тодылман تلفظ 0 رأی
16/12/2014 кӱшнат [chm] кӱшнат تلفظ 0 رأی
16/12/2014 тӱлыжгыде [chm] тӱлыжгыде تلفظ 0 رأی
16/12/2014 йоргыктен [chm] йоргыктен تلفظ 0 رأی
16/12/2014 кошталнеже [chm] кошталнеже تلفظ 0 رأی
16/12/2014 рӱзалтал [chm] рӱзалтал تلفظ 0 رأی
16/12/2014 тӧрлатылын [chm] тӧрлатылын تلفظ 0 رأی
16/12/2014 лӱддеак [chm] лӱддеак تلفظ 0 رأی
16/12/2014 йылгыжал [chm] йылгыжал تلفظ 0 رأی
16/12/2014 мӓзӹлӹш [chm] мӓзӹлӹш تلفظ 0 رأی
16/12/2014 чӱктыде [chm] чӱктыде تلفظ 0 رأی
16/12/2014 толкындара [chm] толкындара تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Топкар [chm] Топкар تلفظ 0 رأی
16/12/2014 пӧртылтыде [chm] пӧртылтыде تلفظ 0 رأی
16/12/2014 йодмашышт [chm] йодмашышт تلفظ 0 رأی
16/12/2014 черлырак [chm] черлырак تلفظ 0 رأی
16/12/2014 эртымыж [chm] эртымыж تلفظ 0 رأی
16/12/2014 воктечше [chm] воктечше تلفظ 0 رأی
16/12/2014 ныжылгеме [chm] ныжылгеме تلفظ 0 رأی
16/12/2014 чур-чурат [chm] чур-чурат تلفظ 0 رأی
16/12/2014 покшалан [chm] покшалан تلفظ 0 رأی