دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/12/2014 ньыкталтын [chm] ньыкталтын تلفظ 0 رأی
09/12/2014 пуштман [chm] пуштман تلفظ 0 رأی
09/12/2014 кӱшӹц [chm] кӱшӹц تلفظ 0 رأی
09/12/2014 налже [chm] налже تلفظ 0 رأی
09/12/2014 чоҥештылман [chm] чоҥештылман تلفظ 0 رأی
09/12/2014 толашен [chm] толашен تلفظ 0 رأی
09/12/2014 вожаҥман [chm] вожаҥман تلفظ 0 رأی
09/12/2014 цӓктӓрӓш [chm] цӓктӓрӓш تلفظ 0 رأی
09/12/2014 йыча [chm] йыча تلفظ 0 رأی
09/12/2014 улнен [chm] улнен تلفظ 0 رأی
09/12/2014 аптыраныман [chm] аптыраныман تلفظ 0 رأی
09/12/2014 малтымыже [chm] малтымыже تلفظ 0 رأی
09/12/2014 ала-кӧн [chm] ала-кӧн تلفظ 0 رأی
09/12/2014 рӱпшыктен [chm] рӱпшыктен تلفظ 0 رأی
09/12/2014 шындымышт [chm] шындымышт تلفظ 0 رأی
09/12/2014 кӱпен [chm] кӱпен تلفظ 0 رأی
09/12/2014 толыде [chm] толыде تلفظ 0 رأی
09/12/2014 шӱштырарак [chm] шӱштырарак تلفظ 0 رأی
09/12/2014 мамыкалт [chm] мамыкалт تلفظ 0 رأی
09/12/2014 ваҥалын [chm] ваҥалын تلفظ 0 رأی
09/12/2014 сӧснатуара [chm] сӧснатуара تلفظ 0 رأی
09/12/2014 шымлыман [chm] шымлыман تلفظ 0 رأی
09/12/2014 Юкеч [chm] Юкеч تلفظ 0 رأی
09/12/2014 чыгылта [chm] чыгылта تلفظ 0 رأی
09/12/2014 ошлокон [chm] ошлокон تلفظ 0 رأی
09/12/2014 сылнештарыде [chm] сылнештарыде تلفظ 0 رأی
09/12/2014 пурталын [chm] пурталын تلفظ 0 رأی
09/12/2014 шӱкаҥден [chm] шӱкаҥден تلفظ 0 رأی
09/12/2014 ушшудо [chm] ушшудо تلفظ 0 رأی
09/12/2014 покшелнырак [chm] покшелнырак تلفظ 0 رأی