دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/06/2009 la tour Eiffel [fr] la tour Eiffel تلفظ -1 رأی
04/06/2009 quoi [fr] quoi تلفظ -1 رأی
04/06/2009 messieurs [fr] messieurs تلفظ 0 رأی
04/06/2009 pinotage [fr] pinotage تلفظ 0 رأی
04/06/2009 tu manges [fr] tu manges تلفظ -1 رأی
04/06/2009 vous mangez [fr] vous mangez تلفظ -1 رأی
04/06/2009 rue Jean du Bellay [fr] rue Jean du Bellay تلفظ 0 رأی