دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/05/2017 Opana [en] Opana تلفظ 0 رأی
22/12/2015 calm [en] calm تلفظ 2 رأی
05/02/2013 proverbial [en] proverbial تلفظ 0 رأی
05/02/2013 hayfield [en] hayfield تلفظ 0 رأی
05/02/2013 civilise [en] civilise تلفظ 0 رأی
05/02/2013 one-to-one [en] one-to-one تلفظ 2 رأی
05/02/2013 currently [en] currently تلفظ 3 رأی
28/12/2012 uncommunicatively [en] uncommunicatively تلفظ 0 رأی
28/12/2012 unmatched [en] unmatched تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/12/2012 unexcelled [en] unexcelled تلفظ 0 رأی
28/12/2012 Naked Prey [en] Naked Prey تلفظ 0 رأی
28/12/2012 unexceeded [en] unexceeded تلفظ 0 رأی
28/12/2012 unequalled [en] unequalled تلفظ 0 رأی
28/12/2012 incomparably [en] incomparably تلفظ 0 رأی
28/12/2012 Don Webb [en] Don Webb تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/08/2012 coworker [en] coworker تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
19/08/2012 Danika [en] Danika تلفظ 0 رأی
19/08/2012 selenium [en] selenium تلفظ -1 رأی
19/08/2012 giraffe [en] giraffe تلفظ 0 رأی
19/08/2012 accubation [en] accubation تلفظ 0 رأی
19/08/2012 translate [en] translate تلفظ 1 رأی
19/08/2012 never been kissed [en] never been kissed تلفظ 1 رأی
19/08/2012 lodine [en] lodine تلفظ 0 رأی
19/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
19/08/2012 unhelpful [en] unhelpful تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/08/2012 invitalize [en] invitalize تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ