دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/01/2010 saviour [en] saviour تلفظ 0 رأی
15/01/2010 ruled [en] ruled تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/01/2010 blank slate [en] blank slate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/01/2010 dyslipidemia [en] dyslipidemia تلفظ 0 رأی
15/01/2010 Crookes [en] Crookes تلفظ 0 رأی
15/01/2010 illiac [en] illiac تلفظ 0 رأی
14/01/2010 cristae [en] cristae تلفظ 0 رأی
14/01/2010 Kira Nerys [en] Kira Nerys تلفظ 0 رأی
14/01/2010 vesicular [en] vesicular تلفظ 0 رأی
14/01/2010 autophagy [en] autophagy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 Louisa [en] Louisa تلفظ 0 رأی
13/01/2010 Claudia [en] Claudia تلفظ 2 رأی
13/01/2010 conceptualizing [en] conceptualizing تلفظ 0 رأی
13/01/2010 humanistic [en] humanistic تلفظ 0 رأی
13/01/2010 Epson [en] Epson تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 perpetuated [en] perpetuated تلفظ 0 رأی
13/01/2010 conversely [en] conversely تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 concerning [en] concerning تلفظ 3 رأی
13/01/2010 relying [en] relying تلفظ 0 رأی
13/01/2010 favourable [en] favourable تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 chunder [en] chunder تلفظ 0 رأی
13/01/2010 Bajor [en] Bajor تلفظ 0 رأی
13/01/2010 myrosinase [en] myrosinase تلفظ 0 رأی
13/01/2010 pot-herb [en] pot-herb تلفظ 0 رأی
13/01/2010 dearly [en] dearly تلفظ 0 رأی
13/01/2010 upmarket [en] upmarket تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2010 sneaky [en] sneaky تلفظ 0 رأی
18/12/2009 anglewise [en] anglewise تلفظ 0 رأی
18/12/2009 awing [en] awing تلفظ 0 رأی
18/12/2009 annuities [en] annuities تلفظ -1 رأی