دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/01/2010 wrath [en] wrath تلفظ -1 رأی
20/01/2010 telecast [en] telecast تلفظ 0 رأی
20/01/2010 tailpipe [en] tailpipe تلفظ 0 رأی
20/01/2010 plagiarized [en] plagiarized تلفظ 0 رأی
19/01/2010 Burroughs [en] Burroughs تلفظ 0 رأی
19/01/2010 devo [en] devo تلفظ 0 رأی
19/01/2010 glycolic peel [en] glycolic peel تلفظ 0 رأی
19/01/2010 unipotent [en] unipotent تلفظ 0 رأی
19/01/2010 multipotent [en] multipotent تلفظ 0 رأی
19/01/2010 fibrocartilage [en] fibrocartilage تلفظ 0 رأی
19/01/2010 hyaline [en] hyaline تلفظ 0 رأی
19/01/2010 chondrocyte [en] chondrocyte تلفظ 0 رأی
19/01/2010 chondroblast [en] chondroblast تلفظ 0 رأی
19/01/2010 areolar [en] areolar تلفظ 0 رأی
19/01/2010 proteoglycan [en] proteoglycan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/01/2010 reticular [en] reticular تلفظ 0 رأی
19/01/2010 phagocytize [en] phagocytize تلفظ 0 رأی
19/01/2010 Adipocyte [en] Adipocyte تلفظ 0 رأی
19/01/2010 Fibroblast [en] Fibroblast تلفظ 0 رأی
19/01/2010 ureter [en] ureter تلفظ -1 رأی
19/01/2010 serous [en] serous تلفظ 0 رأی
19/01/2010 Codon [en] Codon تلفظ 0 رأی
19/01/2010 pluripotent [en] pluripotent تلفظ 0 رأی
16/01/2010 anxiously [en] anxiously تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/01/2010 biomolecule [en] biomolecule تلفظ 1 رأی
15/01/2010 Richter [en] Richter تلفظ 0 رأی
15/01/2010 defy [en] defy تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
15/01/2010 waddling [en] waddling تلفظ 0 رأی
15/01/2010 Reagan [en] Reagan تلفظ 0 رأی
15/01/2010 mightiest [en] mightiest تلفظ 0 رأی