دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/01/2010 thresher [en] thresher تلفظ 0 رأی
21/01/2010 dentifrice [en] dentifrice تلفظ 0 رأی
21/01/2010 denticle [en] denticle تلفظ 0 رأی
21/01/2010 nictitating [en] nictitating تلفظ 0 رأی
21/01/2010 pelvic [en] pelvic تلفظ 0 رأی
21/01/2010 clasper [en] clasper تلفظ 0 رأی
21/01/2010 Pliocene [en] Pliocene تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/01/2010 Eocene [en] Eocene تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/01/2010 urogenital [en] urogenital تلفظ 0 رأی
21/01/2010 piscivore [en] piscivore تلفظ 0 رأی
21/01/2010 insectivore [en] insectivore تلفظ 0 رأی
21/01/2010 placation [en] placation تلفظ 0 رأی
21/01/2010 placoid [en] placoid تلفظ 0 رأی
21/01/2010 echolocation [en] echolocation تلفظ 0 رأی
21/01/2010 hydrothermal [en] hydrothermal تلفظ 0 رأی
21/01/2010 pharynges [en] pharynges تلفظ 0 رأی
21/01/2010 chitinous [en] chitinous تلفظ 0 رأی
21/01/2010 ganglia [en] ganglia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/01/2010 epipelagic [en] epipelagic تلفظ 0 رأی
21/01/2010 rostral [en] rostral تلفظ 0 رأی
21/01/2010 biramous [en] biramous تلفظ 0 رأی
21/01/2010 somite [en] somite تلفظ 0 رأی
21/01/2010 occasional [en] occasional تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 American Apparel [en] American Apparel تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
20/01/2010 pudding [en] pudding تلفظ -1 رأی
20/01/2010 rev [en] rev تلفظ 0 رأی
20/01/2010 larva [en] larva تلفظ 0 رأی
20/01/2010 fruitfly [en] fruitfly تلفظ 0 رأی
20/01/2010 tagging [en] tagging تلفظ 0 رأی
20/01/2010 wrath [en] wrath تلفظ -2 رأی