دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/01/2010 troglobite [en] troglobite تلفظ 0 رأی
21/01/2010 detritivore [en] detritivore تلفظ 0 رأی
21/01/2010 mynah bird [en] mynah bird تلفظ 0 رأی
21/01/2010 musk [en] musk تلفظ 0 رأی
21/01/2010 mandrill [en] mandrill تلفظ 0 رأی
21/01/2010 ringtail [en] ringtail تلفظ 0 رأی
21/01/2010 pseudocone [en] pseudocone تلفظ 0 رأی
21/01/2010 inability [en] inability تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/01/2010 short-tail [en] short-tail تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/01/2010 dormouse [en] dormouse تلفظ 0 رأی
21/01/2010 orangutan [en] orangutan تلفظ 0 رأی
21/01/2010 pony [en] pony تلفظ 1 رأی
21/01/2010 Seastar [en] Seastar تلفظ 0 رأی
21/01/2010 mite [en] mite تلفظ 1 رأی
21/01/2010 segment [en] segment تلفظ 1 رأی
21/01/2010 antennal [en] antennal تلفظ 0 رأی
21/01/2010 labium [en] labium تلفظ 0 رأی
21/01/2010 sclerite [en] sclerite تلفظ 0 رأی
21/01/2010 apterous [en] apterous تلفظ 0 رأی
21/01/2010 pseudopupil [en] pseudopupil تلفظ 0 رأی
21/01/2010 basal [en] basal تلفظ 0 رأی
21/01/2010 biomimetic [en] biomimetic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/01/2010 microlens [en] microlens تلفظ 0 رأی
21/01/2010 spermatophore [en] spermatophore تلفظ 0 رأی
21/01/2010 excite [en] excite تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/01/2010 ommatidium [en] ommatidium تلفظ 0 رأی
21/01/2010 diptera [en] diptera تلفظ 0 رأی
21/01/2010 rhabdomere [en] rhabdomere تلفظ 0 رأی
21/01/2010 rhabdom [en] rhabdom تلفظ 0 رأی
21/01/2010 decapod [en] decapod تلفظ 0 رأی