دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/04/2011 Autologically [en] Autologically تلفظ 0 رأی
19/04/2011 Ontologically [en] Ontologically تلفظ 0 رأی
19/04/2011 High-brow [en] High-brow تلفظ 0 رأی
05/04/2011 John Turturro [en] John Turturro تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2011 lamellipodium [en] lamellipodium تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2011 millilitres [en] millilitres تلفظ 0 رأی
03/04/2011 paraben [en] paraben تلفظ 0 رأی
13/03/2011 piriformis [en] piriformis تلفظ 0 رأی
05/03/2011 Demar DeRozan [en] Demar DeRozan تلفظ 0 رأی
05/03/2011 Vangelis [en] Vangelis تلفظ 0 رأی
05/03/2011 Howey [en] Howey تلفظ 0 رأی
05/03/2011 Philadelphian [en] Philadelphian تلفظ 0 رأی
05/03/2011 MacGregor [en] MacGregor تلفظ 0 رأی
15/02/2011 Maple Leaf Flag [en] Maple Leaf Flag تلفظ 0 رأی
10/02/2011 navigate [en] navigate تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/02/2011 subsistence [en] subsistence تلفظ 0 رأی
10/02/2011 comprehensibility [en] comprehensibility تلفظ 0 رأی
10/02/2011 awaking [en] awaking تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/02/2011 informatization [en] informatization تلفظ 0 رأی
23/01/2011 holism [en] holism تلفظ 0 رأی
23/01/2011 indecipherable [en] indecipherable تلفظ 0 رأی
23/01/2011 indecipherability [en] indecipherability تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2011 indecorously [en] indecorously تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2011 decomposable [en] decomposable تلفظ 0 رأی
23/01/2011 decomposability [en] decomposability تلفظ 0 رأی
23/01/2011 reductionism [en] reductionism تلفظ 0 رأی
23/01/2011 silicate [en] silicate تلفظ 0 رأی
23/01/2011 disembowelment [en] disembowelment تلفظ 0 رأی
02/12/2010 becqerels [en] becqerels تلفظ 0 رأی
09/09/2010 leachate [en] leachate تلفظ 0 رأی