دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/07/2014 encapsulates [en] encapsulates تلفظ -1 رأی
26/06/2014 Esophagogastroduodenoscopy [en] Esophagogastroduodenoscopy تلفظ -1 رأی
11/03/2014 tenascin [en] tenascin تلفظ 0 رأی
11/03/2014 dithiothreitol [en] dithiothreitol تلفظ 0 رأی
11/03/2014 Gillian Apps [en] Gillian Apps تلفظ 0 رأی
11/03/2014 Charle Cournoyer [en] Charle Cournoyer تلفظ 0 رأی
11/03/2014 Charles Hamelin [en] Charles Hamelin تلفظ 0 رأی
11/03/2014 Nelson Farris [en] Nelson Farris تلفظ 0 رأی
11/03/2014 Malhotra [en] Malhotra تلفظ 0 رأی
11/03/2014 dimethylaminoethyl [en] dimethylaminoethyl تلفظ 2 رأی
11/03/2014 malate [en] malate تلفظ 0 رأی
11/03/2014 stoneware [en] stoneware تلفظ 0 رأی
18/07/2013 Dennis Franz [en] Dennis Franz تلفظ 0 رأی
18/07/2013 pauci-immune [en] pauci-immune تلفظ 0 رأی
18/07/2013 manoeuvres [en] manoeuvres تلفظ 0 رأی
18/07/2013 haggled [en] haggled تلفظ 0 رأی
20/06/2013 assists [en] assists تلفظ 0 رأی
19/06/2013 damped [en] damped تلفظ 0 رأی
27/03/2012 rotundum [en] rotundum تلفظ 0 رأی
04/05/2011 Stollerys [en] Stollerys تلفظ 0 رأی
04/05/2011 Bootes [en] Bootes تلفظ 0 رأی
04/05/2011 effortlessly [en] effortlessly تلفظ 0 رأی
19/04/2011 Rubenesque [en] Rubenesque تلفظ 0 رأی
19/04/2011 subcategory [en] subcategory تلفظ 0 رأی
19/04/2011 paralysed [en] paralysed تلفظ 0 رأی
19/04/2011 Podgy [en] Podgy تلفظ 0 رأی
19/04/2011 caramelization [en] caramelization تلفظ 0 رأی
19/04/2011 befoul [en] befoul تلفظ 0 رأی
19/04/2011 hi-hat [en] hi-hat تلفظ 0 رأی
19/04/2011 Contractural [en] Contractural تلفظ 0 رأی