دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/09/2009 achicoria [es] achicoria تلفظ 0 رأی
06/09/2009 pera [es] pera تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/09/2009 adquisición [es] adquisición تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2009 recelo [es] recelo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/09/2009 champiñones [es] champiñones تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2009 guisantes [es] guisantes تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/09/2009 apio [es] apio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/07/2009 sentarme [es] sentarme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/07/2009 honrado [es] honrado تلفظ 0 رأی
19/07/2009 barrigón [es] barrigón تلفظ 0 رأی
16/07/2009 adiestrar [es] adiestrar تلفظ 0 رأی
16/07/2009 distrito [es] distrito تلفظ 0 رأی
16/07/2009 gales [es] gales تلفظ 0 رأی
16/07/2009 salvia [es] salvia تلفظ 1 رأی
16/07/2009 anchura [es] anchura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 guardabarros [es] guardabarros تلفظ 0 رأی
16/07/2009 seductor [es] seductor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 tempestuoso [es] tempestuoso تلفظ 0 رأی
16/07/2009 vendido [es] vendido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/06/2009 Groenlandia [es] Groenlandia تلفظ 0 رأی
14/06/2009 arriesgar [es] arriesgar تلفظ 0 رأی
14/06/2009 representar [es] representar تلفظ 1 رأی
14/06/2009 premiar [es] premiar تلفظ 0 رأی
14/06/2009 respectar [es] respectar تلفظ 0 رأی
14/06/2009 despedirse [es] despedirse تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/06/2009 proveniente [es] proveniente تلفظ 0 رأی
14/06/2009 acompañamiento [es] acompañamiento تلفظ 0 رأی
14/06/2009 oler mal [es] oler mal تلفظ 0 رأی
14/06/2009 Redentor [es] Redentor تلفظ 0 رأی
14/06/2009 barrendero [es] barrendero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ