دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/10/2008 medianoche [es] medianoche تلفظ 0 رأی
01/10/2008 preposición [es] preposición تلفظ 1 رأی
01/10/2008 albaicín [es] albaicín تلفظ 1 رأی
01/10/2008 judicial [es] judicial تلفظ 0 رأی
01/10/2008 dócil [es] dócil تلفظ 0 رأی
01/10/2008 el cielo [es] el cielo تلفظ 0 رأی
01/10/2008 oscura [es] oscura تلفظ 0 رأی
01/10/2008 oficialmente [es] oficialmente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/10/2008 social [es] social تلفظ 0 رأی
01/10/2008 cooficiales [es] cooficiales تلفظ 0 رأی
01/10/2008 infeccioso [es] infeccioso تلفظ 0 رأی
01/10/2008 acercamiento [es] acercamiento تلفظ -1 رأی
01/10/2008 municipal [es] municipal تلفظ 0 رأی
01/10/2008 oficial [es] oficial تلفظ 0 رأی
01/10/2008 exquisito [es] exquisito تلفظ 0 رأی
01/10/2008 reemplazable [es] reemplazable تلفظ 1 رأی
01/10/2008 noticia [es] noticia تلفظ 0 رأی
01/10/2008 anunciado [es] anunciado تلفظ 0 رأی
01/10/2008 referencia [es] referencia تلفظ 0 رأی
01/10/2008 funciona [es] funciona تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/10/2008 Exposición [es] Exposición تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/10/2008 ciudadanos [es] ciudadanos تلفظ 0 رأی
01/10/2008 modificación [es] modificación تلفظ 0 رأی
01/10/2008 sociedad [es] sociedad تلفظ 0 رأی
01/10/2008 noche [es] noche تلفظ -1 رأی
01/10/2008 aplicación [es] aplicación تلفظ 0 رأی
01/10/2008 central [es] central تلفظ 1 رأی
01/10/2008 reciclable [es] reciclable تلفظ 0 رأی
01/10/2008 celebración [es] celebración تلفظ -1 رأی
01/10/2008 institución [es] institución تلفظ 1 رأی