دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/04/2013 [zh] 抖 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2013 [zh] 托 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 雪蘭莪 [zh] 雪蘭莪 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 斩鸡 [zh] 斩鸡 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 馬來亞聯合邦 [zh] 馬來亞聯合邦 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 丨 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 襾 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 冂 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 冋 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 厶 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 冫 تلفظ -2 رأی
06/04/2013 [zh] 隹 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 臼 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/04/2013 [zh] 厩 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 禸 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 尒 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 皿 تلفظ 1 رأی
06/04/2013 [zh] 绲 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 滾 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 辊 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 珥 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 尓 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 豕 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 辰 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 揉 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 蹂 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 縓 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 [zh] 隶 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 冈比亚 [zh] 冈比亚 تلفظ 0 رأی
06/04/2013 科摩羅 [zh] 科摩羅 تلفظ 0 رأی