دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/04/2013 傳球 [zh] 傳球 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 传热 [zh] 传热 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 傳熱 [zh] 傳熱 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 做夢 [zh] 做夢 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 做出 [zh] 做出 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 做主 [zh] 做主 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 做不到 [zh] 做不到 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 [zh] 偉 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 伟哥 [zh] 伟哥 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 偉哥 [zh] 偉哥 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假发 [zh] 假发 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假髮 [zh] 假髮 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假释 [zh] 假释 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假釋 [zh] 假釋 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假象牙 [zh] 假象牙 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假证件 [zh] 假证件 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假證件 [zh] 假證件 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假证 [zh] 假证 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假證 [zh] 假證 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假说 [zh] 假说 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假說 [zh] 假說 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假设语气 [zh] 假设语气 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假設語氣 [zh] 假設語氣 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假設 [zh] 假設 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假托 [zh] 假托 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假託 [zh] 假託 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假裝 [zh] 假裝 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假药 [zh] 假药 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假藥 [zh] 假藥 تلفظ 0 رأی
14/04/2013 假若 [zh] 假若 تلفظ 0 رأی