دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/07/2009 homosexuality [en] homosexuality تلفظ 1 رأی
16/07/2009 asexual [en] asexual تلفظ 0 رأی
16/07/2009 bisexual [en] bisexual تلفظ 1 رأی
16/07/2009 homosexual [en] homosexual تلفظ 2 رأی
16/07/2009 indeterminate [en] indeterminate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 scan [en] scan تلفظ 0 رأی
16/07/2009 reconsider [en] reconsider تلفظ 1 رأی
16/07/2009 meat [en] meat تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 James Goldsmith [en] James Goldsmith تلفظ 0 رأی
16/07/2009 differentiate [en] differentiate تلفظ 3 رأی
16/07/2009 affectation [en] affectation تلفظ 0 رأی
16/07/2009 sought [en] sought تلفظ -1 رأی
16/07/2009 entertain [en] entertain تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Turkish [en] Turkish تلفظ 3 رأی
16/07/2009 legalized [en] legalized تلفظ 0 رأی
16/07/2009 ware [en] ware تلفظ 0 رأی
16/07/2009 Fawlty Towers [en] Fawlty Towers تلفظ 0 رأی
16/07/2009 spotty [en] spotty تلفظ 1 رأی
16/07/2009 bitches [en] bitches تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 ribonucleic acid [en] ribonucleic acid تلفظ 0 رأی
16/07/2009 lysergic acid diethylamide [en] lysergic acid diethylamide تلفظ 1 رأی
16/07/2009 Father Christmas [en] Father Christmas تلفظ 1 رأی
15/07/2009 wondrous [en] wondrous تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/07/2009 Nora Roberts [en] Nora Roberts تلفظ 0 رأی
15/07/2009 tiger shark [en] tiger shark تلفظ 0 رأی
15/07/2009 buckwheat [en] buckwheat تلفظ 0 رأی
15/07/2009 diaphragm [en] diaphragm تلفظ 0 رأی
15/07/2009 diaphoresis [en] diaphoresis تلفظ 0 رأی
15/07/2009 data set [en] data set تلفظ 0 رأی
15/07/2009 database [en] database تلفظ 0 رأی