دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/07/2009 ethnologist [en] ethnologist تلفظ 0 رأی
28/07/2009 ethnocentric [en] ethnocentric تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 ethnicity [en] ethnicity تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 ethnic [en] ethnic تلفظ 2 رأی
28/07/2009 Ethiopia [en] Ethiopia تلفظ 0 رأی
28/07/2009 ethics [en] ethics تلفظ 0 رأی
28/07/2009 ethical [en] ethical تلفظ 0 رأی
26/07/2009 The University of Western Ontario [en] The University of Western Ontario تلفظ 0 رأی
26/07/2009 protest [en] protest تلفظ 0 رأی
26/07/2009 prospective [en] prospective تلفظ 0 رأی
26/07/2009 prosopagnosia [en] prosopagnosia تلفظ 0 رأی
26/07/2009 ethic [en] ethic تلفظ 0 رأی
26/07/2009 gym [en] gym تلفظ 2 رأی
26/07/2009 assign [en] assign تلفظ 0 رأی
26/07/2009 assiduous [en] assiduous تلفظ 1 رأی
26/07/2009 assets [en] assets تلفظ 1 رأی
26/07/2009 asset [en] asset تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
26/07/2009 assessor [en] assessor تلفظ 0 رأی
26/07/2009 assessment [en] assessment تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
26/07/2009 assessed [en] assessed تلفظ 0 رأی
26/07/2009 John Wayne [en] John Wayne تلفظ 0 رأی
26/07/2009 favourably [en] favourably تلفظ 0 رأی
26/07/2009 pure [en] pure تلفظ 2 رأی
26/07/2009 Charlie Chaplin [en] Charlie Chaplin تلفظ 0 رأی
23/07/2009 defeat [en] defeat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2009 phenomenal [en] phenomenal تلفظ 0 رأی
23/07/2009 spa [en] spa تلفظ 0 رأی
16/07/2009 unique [en] unique تلفظ 7 رأی
16/07/2009 bisexuality [en] bisexuality تلفظ 0 رأی
16/07/2009 heterosexuality [en] heterosexuality تلفظ 0 رأی